home-alt

ՄԵՆՔ

Stepanakert, Hauptstadt Berg Karabachs. Bild: Edward Ambarden, 5.11.2012

Մենք ենք մեր սարերը - Photo: Tomakus

Republik Armenien und Arzach hervorgehoben - Bild: NN

Մենք խաղաղ էինք մեր լեռների պես

Դուք հողմերի պես խուժեցիք վայրագ:

 

Մենք ձեր դէմ ելանք մեր լեռների պես

Դուք հողմերի պես ոռնացիք վայրագ:

 

Բայց մենք հավերժ ենք մեր լեռների պես,

Դուք հողմերի պես կկորչեք վայրագ:

 

Շիրազ

Յօդուածներ

@Copyright 2016. All Rights Reserved.