home

www.menk-online.ch

Զուիցերեա

ՄԵՆՔ

Ձմռան Երեւանը, նկար՝ Սերուժ Ուրիշեան

Մենք ենք մեր սարերը - Photo: Tomakus

Մենք խաղաղ էինք մեր լեռների պես

Դուք հողմերի պես խուժեցիք վայրագ:

 

Մենք ձեր դէմ ելանք մեր լեռների պես

Դուք հողմերի պես ոռնացիք վայրագ:

 

Բայց մենք հավերժ ենք մեր լեռների պես,

Դուք հողմերի պես կկորչեք վայրագ:

 

Շիրազ

Յօդուածներ

16.06.2016

16.05.2016

07.05.2016

28.04.2016

 

 

 

 

 

 

Բանաձեւը իբր հիմք

Կողքի հարեւանը

Ամբողջական պատկերը

Օգնենք Արցախին

 

 

 

 

 

 

@Copyright 2016. All Rights Reserved.